ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น/เพศ หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 538 538 14
ม.2 556 556 14
ม.3 550 550 14
รวมมัธยมต้น 1,644 1,644 42
ม.4 617 617 16
ม.5 595 595 16
ม.6 607 607 16
รวมมัธยมปลาย 1,819 1,819 48
รวมทั้งหมด 3,463 3,463 90
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ