ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น/เพศ หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.2 546 546 14
ม.3 553 553 14
รวมมัธยมต้น 1,099 1,099 28
ม.5 603 603 16
ม.6 613 613 16
รวมมัธยมปลาย 1,216 1,216 32
รวมทั้งหมด 2,315 2,315 60
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ