ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น/เพศ หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 550 550 14
ม.2 554 554 14
ม.3 549 549 14
รวมมัธยมต้น 1,653 1,653 42
ม.4 619 619 16
ม.5 595 595 16
ม.6 607 607 16
รวมมัธยมปลาย 1,821 1,821 48
รวมทั้งหมด 3,474 3,474 90
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ