ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น/เพศ หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 537 537 14
ม.2 553 553 14
ม.3 552 552 14
รวมมัธยมต้น 1,642 1,642 42
ม.4 616 616 16
ม.5 602 602 16
ม.6 611 611 16
รวมมัธยมปลาย 1,829 1,829 48
รวมทั้งหมด 3,471 3,471 90
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ